"

1. Generelt
1.1
Handelsbetingelserne bør læses grundigt igennem, inden godkendelse af en eventuel ordrebekræftelse.
Standardhandelsbetingelserne indeholder de bestemmelser, som er gældende for alle aftaler, tilbud, salg og leverancer af produkter og serviceydelser, indgået mellem fremad freelance og kunden, medmindre de er specifikt undtaget ved en skriftlig aftale.
Ved kunden forstås den person eller det selskab, der har indgået aftale med fremad freelance.
Aftalen gælder blandt andet, men ikke udelukkende, ved bestilling og brug af hjemmeside, support, rådgivning og anden levering af tjenesteydelser eller varer fra fremad freelance.
Kunden skal acceptere at vores handelsbetingelser, indgår som en standard aftale.
1.2
Forretningsbetingelserne gælder uanset om kunden bestiller produkter og/eller tjenesteydelser hos fremad freelance skriftligt, pr. telefon, e-mail, via fremad freelance’ hjemmeside, eller på anden måde, uanset kommunikationsform.
Det fremhæves at elektroniske dokumenter og aftaler har samme retsvirkning som aftaler i almindelighed.

2. Aftalens parter
2.1
Ved parterne forstås kunden og fremad freelance, der begge er ansvarlig for at vilkårene i henhold til nærværende forretningsbetingelser overholdes.
Kunden hæfter for betaling af de ydelser, som leveres i henhold til aftalen, også i tilfælde af at der registreres en betaler, der er forskellig fra kunden.
2.2
Kunden skal i forbindelse med indgåelse af aftalen give fremad freelance besked om navn, adresse, selskabsform samt CVR-nr. Kunden skal herudover oplyse eventuelle særskilte adresser, hvor betalingsopkrævning og/eller meddelelser skal sendes til. Kunden er forpligtet til på fremad freelance’ forlangende, at dokumentere oplysningernes rigtighed.
Oplysninger om adresse, kontaktperson o. lign. afgivet af kunden og registreret af fremad freelance, lægges til grund for aftalen, indtil andet er meddelt skriftligt. Ved adresseændring, telefon nr. o. lign. er kunden forpligtet til straks at oplyse dette, hvilket også gælder ved ændring af e-mailadresse.
I tilfælde af at kunden ikke har opdateret disse oplysninger, er fremad freelance berettiget til at indhente disse oplysninger, herunder ved brug af offentlige registre m.v. som kunden
forpligter sig til at betale for. fremad freelance er berettiget til, indtil anden oplysning gives af kunden, med frigørende virkning, at fremsende materiale, fakturaer m.v. til den/de af kunden oplyste adresse(r).

3. Betalingsbetingelser og priser
3.1
Overslaget og ordrebekræftelsen fremsendes til kunden med henvisning til fremad freelance’ handelsbetingelser.
Overslaget og ordrebekræftelsen indeholder specifikationer på ydelsens ordlyd.
Kunden skal godkende overslaget og aftale skriftligt, 14 dage fra afgivelsesdato.
3.2
fremad freelance påbegynder udarbejdelse af ydelsen hurtigst muligt efter kontraktindgåelse medmindre andet mellem parterne er aftalt skriftligt eller mundtligt.
Kunden faktureres ved aftaleindgåelse 50% af løsningssum, med mindre andet aftales skriftlig. Kunden vil modtage fakturering pr. e-mail med betalingsvilkår. fremad freelance forbeholder sig retten til at anmode om a-contobeløb.
Der tages forbehold for forsinkelse af løsningen, grundet tekniske eller andre årsager, herunder tilvejebringelse af ydelser fra andre leverandører som skønnes nødvendig.
Den betalingsansvarlige hos kunden for hvert projekt står anført på skriftlig tilsendt overslag.
3.3
Ved løsningens endelige aflevering faktureres de resterende 50 % af løsningssum.
3.4
For enhver opkrævning gælder det at betalingsfristen forfalder til betaling 6 arbejdsdage efter fakturadato og betales som angivet på fakturaen.
3.5
Alle priser fremgår af den til enhver tid gældende prisliste eller af et konkret tilbud/overslag udarbejdet individuelt mellem kunden og fremad freelance. Alle priser angives i danske kroner og er eksklusiv moms, med mindre andet er anført. Der tages forbehold for ændringer i moms, skatter, afgifter, samt trykfejl eller ændringer i brochurer, skriftlige tilbud/overslag og øvrigt salgsmateriale.
3.6
fremad freelance forbeholder sig ret til at fakturere, såfremt materiale til hjemmesiden ikke er fremsendt fra kunden senest 14 dage efter indgåelse af samarbejdsaftale.
3.7
Manglende rettidig betaling af årsager, som fremad freelance er uden ansvar for, har fremad freelance ret til rente af det forfaldne beløb svarende til Nationalbankens udlånsrente + 8 %, p.a. fra forfaldsdato til betalingen er gennemført
Efter tredje påmindelse vil sagen blive sendt til inkasso, og eventuelle opgaver vil blive sat i bero og først sat i drift igen, når den fulde indbetaling er modtaget.
Manglende rettidig betaling medfører fremsendelse af rykkerskrivelser m.v. i overensstemmelse med gældende dansk ret.
3.8
fremad freelance forbeholder sig retten til eventuelt at genforhandle eventuelle betalingsbetingelser og priser, hvis aftalerne ikke overholdes, og kræve det fulde beløb udbetalt før opgaverne sættes i gang igen.
3.9
fremad freelance er berettiget til at regulere priserne indenfor rimelighedens grænser uden at kunden har mulighed for at opsige aftalen. Dog vil en forøgelse med mere end 25 % af den aftalte pris indenfor en måned i aftalens 12 måneders periode, berettige kunden til at opsige aftalen.

4. Serviceaftaler
4.1
Alle web service aftaler mellem kunden og fremad freelance løber 12 måneder ad gangen
Alle web service aftaler betales forud (12 måneder) med mindre andet aftales skriftligt.
Aftalen fornyes automatisk med 12 måneder ved aftaleudløb i tilfælde aftalen ikke opsiges rettidigt.
4.2
Kunden kan til enhver tid skriftlig opsige aftalen, dog senest løbende måned + 30 dage før aftaleudløb. Der refunderes ikke ved opsigelse før aftaleudløb.
Opsigelse skal senest ske senest løbende måned + 30 dage før aftaleudløb.
Aftaler, hvor fremad freelance er økonomisk bundet til 3. part, har løbende måned + 90 dages opsigelse. Kunden vil under aftale indgåelse informeres, hvilke økonomiske aftaler der bindes op på 3. part.
4.3
fremad freelance er berettiget til efter eget skøn og uden begrundelse at opsige abonnementet med 30 dages skriftligt varsel sendt pr. brev eller e-mail til den af kunden registrerede adresse og/eller e-mail mod betaling af forudbetalt beløb opgjort i forhold til den resterende abonnementsperiode.
4.4
Ved kundens væsentlige misligholdelse af kontrakten er fremad freelance berettiget til at hæve aftale uden varsel. Ved væsentlig misligholdelse forstås manglende betaling, overtrædelse af vilkårene i kontrakten eller forretningsbetingelserne.
5. Ydelser
5.1
fremad freelance tilstræber altid i produktionen af overslagets ydelser, at fremvisningen heraf sker løbende og med størst mulig hastighed. Ydelser er inden aflevering til kunden kontrolleret for fejl, mangler og fejlreferencer.
Det er kundens ansvar at der ikke er stavefejl eller slåfejl i tryksager. fremad freelance kører korrektur læsning inden afsendelse af tryksager. Dog er det kundens ansvar at foretage den endelige korrekturgodkendelse, hvorefter fremad freelance fraskriver sig ethvert ansvar for fysiske materialer.
5.2
Med mindre andet skriftligt er aftalt, inkluderer hjemmesideproduktion aldrig indhold såsom produkter og tekst.
Ønskes hjælp til udarbejdelse af produkter og tekst, afregnes dette altid på timebasis pr. påbegyndte 15 min og aftales skriftligt med kunden.
5.3
fremad freelance kan benytte underleverandør ved levering af de med kunden aftalte ydelser.
fremad freelance tager ikke ansvar for produktionsfejl begået af tredjepart.
5.4
Ved alle web opgaver gælder følgende; fremad freelance sørger for kompatibilitet med og tester i nyeste versioner af Firefox, Chrome og Safari på desktop, tablet og mobil.
5.5
Domæner oprettes, betales og registreres i kundens navn, med fremad freelance som befuldmægtiget.
5.6
Særlig for så vidt angår registrering af DK-domæner følger dette registreringsproceduren, der kan ses hos DK-hostmaster på hjemmesiden www.dk-hostmaster.dk. Registrering af DK-domæner følger dog den til enhver tid gældende lov, registreringsprocedure, praksis og sædvane for DK-domæner.
For så vidt angår registrering af internationale domæner følges registreringsproceduren under de til enhver tid gældende regler sædvane, praksis og registreringsprocedure for så vidt angår de pågældende domæner.
5.7
Der henvises til fremad freelance’ leverandørs forretningsbetingelser såfremt der hostes eksternt.

6. Tidsfrist
6.1
fremad freelance tilstræber, at kundens ordre leveres hurtigst muligt indenfor aftalt tid, afhængig af ordrens størrelse.
Kunden er forpligtet til hurtigst muligt, at besvare breve eller e-mail fra fremad freelance. Svartiden bør ikke overstige 24 timer, hvis henvendelsen er modtaget senest 2 hverdage før weekenden. En eventuel lang svar tid fra kunden, der bevirker at fremad freelance ikke kan levere ordren indenfor den oplyste tidsfrist, kan ikke lægges fremad freelance til last, eller gøres til genstand for indsigelser, prisnedsættelse eller lignende.
6.2
fremad freelance er berettiget til at foretage nødvendige ændringer af de leverede tjenesteydelser for at sikre en tilfredsstillende drift af systemet og for at imødekomme eventuelle myndighedskrav. fremad freelance tilstræber dog at informere kunderne om ændringer med et rimeligt varsel medmindre det skønnes at ændring er af uvæsentlig betydning for kundens brug af tjenesteydelsen.

7. Fejl og mangler
7.1
Kunden har til ansvar at efterprøve og indrapportere evt. fejl og mangler på udførte opgaver, senest 14 dage efter endt udvikling / fakturering. Rettelser og ændringer vil herefter blive udført på medgået tid.
7.2
Såfremt den endelige grafik eller webservice ikke fremstår som kunden har en berettiget forventning om i henhold til indgået aftale, er der tale om en mangel fra fremad freelance’ side.
Ved en sådan mangel kan kunden kræve manglen udbedret.
Ved rapportering af fejl eller mangler, forpligtes fremad freelance til hurtigst muligt søge at afhjælpe disse. Udbedring af fejl eller mangler sker uden beregning, dog med forbehold for hvis fejl eller mangler skyldes forhold uden for fremad freelance’ kontrol og/eller ansvar, eller kan tilskrives kunden (jf. punkt 8, 10 og 13). I så fald forbeholder fremad freelance sig ret til at fakturere sit tidsforbrug i henhold til de til hver en tid gældende takster.
7.3
Hvis fremad freelance ikke er i stand til at udbedre eller levere nyt fysisk produkt, kan kunden ophæve aftalen. Ved ophævelse af aftalen skal fremad freelance tilbagebetale købsprisen, fratrukket eventuelle gebyrer og kunden mister rettigheden til at råde over design og alle andre ydelser fremstillet af frem-ad. Ved misbrug af råderet, samt de under punkt 10 og 13 nævnte betingelser, forbeholder fremad freelance sig retten til krav om erstatning.

8. Ansvar
8.1.
Kunden er at anse som værende dataansvarlig i forbindelse med brug af ydelser, herunder webhotel, mailhotel, domæneregistrering, m.m.
8.2
fremad freelance’ ansvar er under alle omstændigheder maksimeret til prisen i den skriftlige aftale imellem kunden og fremad freelance.
8.3
Kundens brug af ydelser leveret af fremad freelance foregår for kundens eget ansvar og risiko, hvorefter fremad freelance intet ansvar har for indhold, rigtighed, lovlighed, lydighed m.v. af de informationer kunden modtager eller sender via Internettet.
8.4
fremad freelance påtager sig intet ansvar over for indholdet, det være sig rigtigheden, lovligheden, lødigheden af de informationer, som kunden modtager eller afgiver via servicen. fremad freelance kan således ikke drages til ansvar for tab – hverken direkte eller indirekte – immaterielle krænkelser eller andre forhold opstået som følge af brug af fremad freelance’ produkter.
8.5
fremad freelance er overfor kunden ansvarlig for at de af fremad freelance leverede ydelser ikke krænker tredjemands rettigheder.
Kunden er dog selv ansvarlig for at kundens data, hjemmesider, registrerede domænenavne, indhold af webhotel, materiale der forefindes på webhotellet hos fremad freelance ikke krænker tredjemands rettigheder, herunder ophavsrettigheder, varemærker m.v.
8.6
fremad freelance fraskriver sig ansvaret for enhver skade, herunder ethvert tab, såvel direkte som indirekte som kunden lider i forbindelse med kundens abonnement, herunder brug af eller manglende mulighed for brug af kundens webhotel, mailhotel eller øvrige ydelser, uanset baggrunden herfor, medmindre fremad freelance har handlet forsætlig til skade for kunden eller groft uagtsomt.
8.7
Enhver ordre hos fremad freelance modtages under forbehold af force majeure, herunder men ikke begrænset til krig, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lockout, svigtende forsyninger, ildebrand, beskadigelse af fremad freelance’ udstyr, beskadigelse af leverandørers produktionsapparat eller ved enhver anden begivenhed, som hindrer eller begrænser fremad freelance’ muligheder for at levere.
8.8
fremad freelance er ej heller ansvarlig for driftstab, følgeskader, tab af data og reetablering af data, ligesom kunden selv skal sørge for at der tages back-up i fornødent omfang.
fremad freelance’ leverandør af webhotel og mailhotel tager back-up af systemerne i henhold til udbyderens forretningsbetingelser, således at disse måske kan reetableres i tilfælde af systemnedbrud. Dog er fremad freelance ikke ansvarlig af kvaliteten af back-up, herunder om reetablering kan ske uden, at dette er særskilt aftalt med kunden. Back-up er derfor kundens eget ansvar, medmindre dette er inkluderet skriftligt i aftalen, eller ved anden særskilt skriftlig aftale.
8.9
fremad freelance har ikke pligt til at skulle opgradere evt. software/CM-system indeholdt i løsningens pris, dette kan aftales parterne imellem hvis dette måtte ønskes, dog mod en merpris for kunden.
8.10
fremad freelance hæfter ikke og/eller er ansvarlige for eventuelle meromkostninger, der måtte komme til ekstern leverandør ifm. vores leverancer. Er der tilkøbt integration til et tredjeparts program/system, forudsætter dette at der kan kobles op via online tilgang, API eller “stored procedures”. Såfremt at dette ikke er muligt, forbeholder fremad freelance sig retten til at annullere den specifikke del af ordren, der omhandler “integration” og levere de resterende ydelser i kontrakten såfremt andet er aftalt. Eventuelle omkostninger/meromkostninger forbundet med ERP systemer eller andre systemer, skal direkte afholdes af kunde og ekstern partner.
8.11
fremad freelance er ikke ansvarlige eller supportere leverede 3. parts systemer, herunder, men ikke begrænset til, Mailchimp, Microsoft Office 365, NETS, Epay, Sleeknote, booking software m.fl. Al support og rettelse/fejlfinding vil foretages på konsulentbasis.
8.12
Kunden må ikke ved anvendelse af systemet forsøge at få uautoriseret adgang til systemer eller på anden måde at overtræde gældende lovgivning.
På samme måde gælder det, at kunden ikke må medvirke til spredning af virus, børneporno, fremsendelse af uønskede e-mails såsom spam, kædebreve eller lignende, portscanning af andre computere på Internettet, krænke tredjemands rettigheder ved downloadning, distribution eller lignende, slette eller forfalske transmissionsinformation, herunder IP-adresser og header information, overtræde gentagne gange for uskrevne regler for god skik på Internettet og materiale med ekstreme politiske synspunkter.

9. Erstatning
9.1
fremad freelance er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af eller nogen, som fremad freelance har ansvaret for, med nedenfor anførte begrænsninger.
9.2
fremad freelance er ikke erstatningsansvarlig i følgende tilfælde:
Ved driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab ved brug af virksomhedens ydelser, medmindre andet fremgår af overslaget.
Ved driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab forårsaget af tredjepartsleverandører og deres produkter, som fremad freelance ingen indflydelse har på.
Ved tab, ulempe eller skade som følge af afbrydelse, forstyrrelser på Internettet, tab af informationer med videre eller mangler ved betjeningen, som skyldes uagtsomme handlinger eller undladelser begået af fremad freelance eller fremad freelance’ medarbejdere.
9.3
fremad freelance er ikke forpligtet til at betale erstatning under nogen omstændigheder såfremt fejllevering, manglende levering eller afbrydelse m.v. skyldes forhold udenfor fremad freelance’ kontrol, herunder men ikke begrænset til lynnedslag, oversvømmelse, kabelbrud, brand, krig, strejke, lockout, herunder strejke og lockout hos fremad freelance eller dets underleverandører.
9.4
fremad freelance har i tilfælde af force majeure valget imellem at hæve handlen eller en del af denne eller at levere så snart hindringen for normal levering er bortfaldet.

10. Misligholdelse og fremad freelance’ lukkeret
10.1
Såfremt en af parterne væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til denne aftale eller i tilfælde af konkurs, likvidation eller betalingsstandsning, er fremad freelance berettiget til med øjeblikkelig virkning at hæve aftalen. Følgende forhold anses blandt andet for væsentlig misligholdelse (listen er ikke udtømmende):
Kundens manglende betaling af forfaldne pengeydelser.
Kundens lovstridige handlinger eller undladelser ved brug af de i aftalen indeholdte produkter og tjenester.
Kundens misbrug af fremad freelance’ og/eller tredjemands immaterielle rettigheder, herunder, men ikke begrænset til ophavsret, mønster-, patent-, og varemærkeret.
Kundens tilsidesættelse af øvrige forpligtelser, som påhviler kunden i henhold til nærværende handelsbetingelser.
10.2
I tilfælde af at kunden overtræder bestemmelserne i nærværende betingelser, forbeholder fremad freelance sig til, uden kompensation til kunden, at afbryde aftalen imellem fremad freelance og kunden.
fremad freelance er berettiget til, at viderefakturere evt. omkostninger, egne såvel som pålagte pga. kundens misbrug.
10.3
Der vil ikke fremkomme ekstra regning på trafik; men fremad freelance forbeholder sig retten til enhver tid, at opsige kunder ved misbrug eller en usandsynlig stor trafikmængde.

11. Fortrydelsesret
Fortrydelsesretten frafalder ved skriftlig accept af aftale og/eller ved bestilling af specialtilrettet ydelse, herunder, men ikke begrænset til, webdesign, grafisk design og trykte materialer, kunden forinden har godkendt.
Der gives ikke fortrydelsesret på køb af ret til anvendelse af domænenavne.
Ved fortrydelsesret i forbindelses med serviceydelser henvises til betingelsernes punkt 5.

12. Underleverandør
fremad freelance’ levering af de i overslaget indeholdte ydelser kan indbefatte brug af underleverandører. fremad freelance træffer selv afgørelse herom, herunder hvilke underleverandører, der anvendes.
fremad freelance afregner selv med eventuelle underleverandører.

13. Copyright & Credit
13.1
Ved produktion af hjemmesider fralægger fremad freelance sig ethvert ansvar for eventuel overtrædelse af ophavsret for materiale modtaget fra kunden, herunder tekst, billeder, logo med videre.
13.2
Tekst, grafik og billeder fremstillet af fremad freelance ejes af fremad freelance, indtil det fulde beløb for løsningen er betalt.
13.3
fremad freelance forbeholder sig retten til at benytte det producerede som reference i forbindelse med markedsføring, samt at påføre produktionen et produktionssted. På websites vil dette være i form af fremad freelance’ navn og link til fremad freelance’ hjemmeside og på tryksager fremad freelance’ kontaktoplysninger.
13.4
Kunden kan kun med samtykke fra fremad freelance overdrage aftalen til en ny kunde, i hvilken forbindelse fremad freelance er berettiget til at forlange hidtil ubetalt gæld betalt, ligesom fremad freelance i øvrigt er berettiget til at stille krav til den nye kunde.
Overdragelse af aftalen fra fremad freelance til et andet selskab eller virksomhed kan ske uden kundens samtykke.
13.5
I tilfælde af at der foretages retsskridt overfor kunden eller fremad freelance er fremad freelance berettiget til enten at ændre sine ydelser, således at der ikke foreligger en krænkelse eller at ophæve
denne aftale helt eller delvist uden ansvar for fremad freelance. Kunden kan i disse situationer ikke kræve erstatning.

14. Tavshedspligt
14.1
fremad freelance’ personale og underleverandører skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende kundens forhold, som de eventuelt får kendskab til i forbindelse med de i overslagets nævnte opgaver.
For kundens personale, konsulenter og andre, der bistår kunden, pålægges tilsvarende forpligtelse med hensyn til forhold om fremad freelance og dennes andre kunder.
14.2
fremad freelance må ikke uden kundens forudgående samtykke udsende offentlig meddelelse om en indgået aftale eller offentliggøre noget om en sådan aftales indhold. fremad freelance er dog berettiget til at nævne kunden som reference, medmindre andet er skriftligt meddelt. Dette vil ikke ske automatisk på fremad freelance’ hjemmeside, men vil blive oplyst særskilt til en eventuel kunde.

15. Tvister
Aftaler om levering af tjenesteydelser er underlagt dansk ret.
I tilfælde af en tvist indbringes for domstolene og har parterne aftale at dette sker under anvendelse af dansk ret og at værneting er aftalt til Retten i Kolding.

16. Ændringer i handelsbetingelser
fremad freelance forbeholder sig ret til en hver tid, at ændre indholdet af standardhandelsbetingelserne med 30 dages forudgående varsel.
Ændringer i ovenstående handelsbetingelser vil blive offentliggjort på fremad freelance’ hjemmeside.
I forbindelse med en væsentlig ændring af forretningsbetingelserne, er kunden dog berettiget til at opsige abonnementet med 3 måneders varsel mod eventuel refusion af opkrævning, hvis dette overstiger 200 kr.
Ændringer i begunstigende karakter for kunden kan gennemføres uden forudgående varsel.

17. IKRAFTTRÆDELSE
Nærværende forretningsbetingelser er gældende pr. 12. marts 2024.