/HANDELS- OG BETALING BETINGELSER

– Læs grundigt

 

 

i

Læsetid: 10 min.

1. Generelt

1.1

Handelsbetingelserne bør læses grundigt igennem, inden godkendelse af en eventuel ordrebekræftelse.

Standardhandelsbetingelserne indeholder de bestemmelser, som er gældende for alle aftaler, tilbud, salg og leverancer af produkter og serviceydelser, indgået mellem frem/ad og kunden, medmindre de er specifikt undtaget ved en skriftlig aftale.

Ved kunden forstås den person eller det selskab, der har indgået aftale med frem/ad.

Aftalen gælder blandt andet, men ikke udelukkende, ved bestilling og brug af hjemmeside, support, rådgivning og anden levering af tjenesteydelser eller varer fra frem/ad.

Kunden skal acceptere at vores handelsbetingelser, indgår som en standard aftale.

1.2

Forretningsbetingelserne gælder uanset om kunden bestiller produkter og/eller tjenesteydelser hos frem/ad skriftligt, pr. telefon, e-mail, via frem/ad’ hjemmeside, eller på anden måde, uanset kommunikationsform.

Det fremhæves at elektroniske dokumenter og aftaler har samme retsvirkning som aftaler i almindelighed.

2. Aftalens parter

2.1

Ved parterne forstås kunden og frem/ad, der begge er ansvarlig for at vilkårene i henhold til nærværende forretningsbetingelser overholdes.

Kunden hæfter for betaling af de ydelser, som leveres i henhold til aftalen, også i tilfælde af at der registreres en betaler, der er forskellig fra kunden.

2.2

Kunden skal i forbindelse med indgåelse af aftalen give frem/ad besked om navn, adresse, selskabsform samt CVR-nr. Kunden skal herudover oplyse eventuelle særskilte adresser, hvor betalingsopkrævning og/eller meddelelser skal sendes til. Kunden er forpligtet til på frem/ad’ forlangende, at dokumentere oplysningernes rigtighed.

Oplysninger om adresse, kontaktperson o. lign. afgivet af kunden og registreret af frem/ad, lægges til grund for aftalen, indtil andet er meddelt skriftligt. Ved adresseændring, telefon nr. o. lign. er kunden forpligtet til straks at oplyse dette, hvilket også gælder ved ændring af e-mailadresse.

I tilfælde af at kunden ikke har opdateret disse oplysninger, er frem/ad berettiget til at indhente disse oplysninger, herunder ved brug af offentlige registre m.v. som kunden

forpligter sig til at betale for. Frem/ad er berettiget til, indtil anden oplysning gives af kunden, med frigørende virkning, at fremsende materiale, fakturaer m.v. til den/de af kunden oplyste adresse(r).

3. Betalingsbetingelser og priser

3.1

Overslaget og ordrebekræftelsen fremsendes til kunden med henvisning til frem/ad’ handelsbetingelser.

Overslaget og ordrebekræftelsen indeholder specifikationer på ydelsens ordlyd.

Kunden skal godkende overslaget og aftale skriftligt, 14 dage fra afgivelsesdato.

3.2

Frem/ad påbegynder udarbejdelse af ydelsen hurtigst muligt efter kontraktindgåelse medmindre andet mellem parterne er aftalt skriftligt eller mundtligt.

Kunden faktureres ved aftaleindgåelse 50% af løsningssum, med mindre andet aftales skriftlig. Kunden vil modtage fakturering pr. e-mail med betalingsvilkår. Frem/ad forbeholder sig retten til at anmode om a-contobeløb.

Der tages forbehold for forsinkelse af løsningen, grundet tekniske eller andre årsager, herunder tilvejebringelse af ydelser fra andre leverandører som skønnes nødvendig.

Den betalingsansvarlige hos kunden for hvert projekt står anført på skriftlig tilsendt overslag.

3.3

Ved løsningens endelige aflevering faktureres de resterende 50 % af løsningssum.

3.4

For enhver opkrævning gælder det at betalingsfristen forfalder til betaling 6 arbejdsdage efter fakturadato og betales som angivet på fakturaen.

3.5

Alle priser fremgår af den til enhver tid gældende prisliste eller af et konkret tilbud/overslag udarbejdet individuelt mellem kunden og frem/ad. Alle priser angives i danske kroner og er eksklusiv moms, med mindre andet er anført. Der tages forbehold for ændringer i moms, skatter, afgifter, samt trykfejl eller ændringer i brochurer, skriftlige tilbud/overslag og øvrigt salgsmateriale.

3.6

Frem/ad forbeholder sig ret til at fakturere, såfremt materiale til hjemmesiden ikke er fremsendt fra kunden senest 14 dage efter indgåelse af samarbejdsaftale.

3.7

Manglende rettidig betaling af årsager, som frem/ad er uden ansvar for, har frem/ad ret til rente af det forfaldne beløb svarende til Nationalbankens udlånsrente + 8 %, p.a. fra forfaldsdato til betalingen er gennemført

Efter tredje påmindelse vil sagen blive sendt til inkasso, og eventuelle opgaver vil blive sat i bero og først sat i drift igen, når den fulde indbetaling er modtaget.

Manglende rettidig betaling medfører fremsendelse af rykkerskrivelser m.v. i overensstemmelse med gældende dansk ret.

3.8

Frem/ad forbeholder sig retten til eventuelt at genforhandle eventuelle betalingsbetingelser og priser, hvis aftalerne ikke overholdes, og kræve det fulde beløb udbetalt før opgaverne sættes i gang igen.

3.9

Frem/ad er berettiget til at regulere priserne indenfor rimelighedens grænser uden at kunden har mulighed for at opsige aftalen. Dog vil en forøgelse med mere end 25 % af den aftalte pris indenfor en måned i aftalens 12 måneders periode, berettige kunden til at opsige aftalen.

4. Serviceaftaler

4.1

Alle web service aftaler mellem kunden og frem/ad løber 12 måneder ad gangen

Alle web service aftaler betales forud (12 måneder) med mindre andet aftales skriftligt.

Aftalen fornyes automatisk med 12 måneder ved aftaleudløb i tilfælde aftalen ikke opsiges rettidigt.

4.2

Kunden kan til enhver tid skriftlig opsige aftalen, dog senest løbende måned + 30 dage før aftaleudløb. Der refunderes ikke ved opsigelse før aftaleudløb.

Opsigelse skal senest ske senest løbende måned + 30 dage før aftaleudløb.

Aftaler, hvor frem/ad er økonomisk bundet til 3. part, har løbende måned + 90 dages opsigelse. Kunden vil under aftale indgåelse informeres, hvilke økonomiske aftaler der bindes op på 3. part.

4.3

Frem/ad er berettiget til efter eget skøn og uden begrundelse at opsige abonnementet med 30 dages skriftligt varsel sendt pr. brev eller e-mail til den af kunden registrerede adresse og/eller e-mail mod betaling af forudbetalt beløb opgjort i forhold til den resterende abonnementsperiode.

4.4

Ved kundens væsentlige misligholdelse af kontrakten er frem/ad berettiget til at hæve aftale uden varsel. Ved væsentlig misligholdelse forstås manglende betaling, overtrædelse af vilkårene i kontrakten eller forretningsbetingelserne.

5. Ydelser

5.1

Frem/ad tilstræber altid i produktionen af overslagets ydelser, at fremvisningen heraf sker løbende og med størst mulig hastighed. Ydelser er inden aflevering til kunden kontrolleret for fejl, mangler og fejlreferencer.

Det er kundens ansvar at der ikke er stavefejl eller slåfejl i tryksager. Frem/ad kører korrektur læsning inden afsendelse af tryksager. Dog er det kundens ansvar at foretage den endelige korrekturgodkendelse, hvorefter frem/ad fraskriver sig ethvert ansvar for fysiske materialer.

5.2

Med mindre andet skriftligt er aftalt, inkluderer hjemmesideproduktion aldrig indhold såsom produkter og tekst.

Ønskes hjælp til udarbejdelse af produkter og tekst, afregnes dette altid på timebasis pr. påbegyndte 15 min og aftales skriftligt med kunden.

5.3

Frem/ad kan benytte underleverandør ved levering af de med kunden aftalte ydelser.

Frem/ad tager ikke ansvar for produktionsfejl begået af tredjepart.

5.4

Ved alle web opgaver gælder følgende; Frem/ad sørger for kompatibilitet med og tester i nyeste versioner af Firefox, Chrome og Safari på desktop, tablet og mobil.

5.5

Domæner oprettes, betales og registreres i kundens navn, med frem/ad som befuldmægtiget.

5.6

Særlig for så vidt angår registrering af DK-domæner følger dette registreringsproceduren, der kan ses hos DK-hostmaster på hjemmesiden www.dk-hostmaster.dk. Registrering af DK-domæner følger dog den til enhver tid gældende lov, registreringsprocedure, praksis og sædvane for DK-domæner.

For så vidt angår registrering af internationale domæner følges registreringsproceduren under de til enhver tid gældende regler sædvane, praksis og registreringsprocedure for så vidt angår de pågældende domæner.

5.7

Der henvises til frem/ad’ leverandørs forretningsbetingelser såfremt der hostes eksternt.

6. Tidsfrist

6.1

Frem/ad tilstræber, at kundens ordre leveres hurtigst muligt indenfor aftalt tid, afhængig af ordrens størrelse.

Kunden er forpligtet til hurtigst muligt, at besvare breve eller e-mail fra frem/ad. Svartiden bør ikke overstige 24 timer, hvis henvendelsen er modtaget senest 2 hverdage før weekenden. En eventuel lang svar tid fra kunden, der bevirker at frem/ad ikke kan levere ordren indenfor den oplyste tidsfrist, kan ikke lægges frem/ad til last, eller gøres til genstand for indsigelser, prisnedsættelse eller lignende.

6.2

Frem/ad er berettiget til at foretage nødvendige ændringer af de leverede tjenesteydelser for at sikre en tilfredsstillende drift af systemet og for at imødekomme eventuelle myndighedskrav. Frem/ad tilstræber dog at informere kunderne om ændringer med et rimeligt varsel medmindre det skønnes at ændring er af uvæsentlig betydning for kundens brug af tjenesteydelsen.

7. Fejl og mangler

7.1

Kunden har til ansvar at efterprøve og indrapportere evt. fejl og mangler på udførte opgaver, senest 14 dage efter endt udvikling / fakturering. Rettelser og ændringer vil herefter blive udført på medgået tid.

7.2

Såfremt den endelige grafik eller webservice ikke fremstår som kunden har en berettiget forventning om i henhold til indgået aftale, er der tale om en mangel fra frem/ad’ side.

Ved en sådan mangel kan kunden kræve manglen udbedret.

Ved rapportering af fejl eller mangler, forpligtes frem/ad til hurtigst muligt søge at afhjælpe disse. Udbedring af fejl eller mangler sker uden beregning, dog med forbehold for hvis fejl eller mangler skyldes forhold uden for frem/ad’ kontrol og/eller ansvar, eller kan tilskrives kunden (jf. punkt 8, 10 og 13). I så fald forbeholder frem/ad sig ret til at fakturere sit tidsforbrug i henhold til de til hver en tid gældende takster.

7.3

Hvis frem/ad ikke er i stand til at udbedre eller levere nyt fysisk produkt, kan kunden ophæve aftalen. Ved ophævelse af aftalen skal frem/ad tilbagebetale købsprisen, fratrukket eventuelle gebyrer og kunden mister rettigheden til at råde over design og alle andre ydelser fremstillet af frem-ad. Ved misbrug af råderet, samt de under punkt 10 og 13 nævnte betingelser, forbeholder frem/ad sig retten til krav om erstatning.

8. Ansvar

8.1.

Kunden er at anse som værende dataansvarlig i forbindelse med brug af ydelser, herunder webhotel, mailhotel, domæneregistrering, m.m.

8.2

Frem/ad’ ansvar er under alle omstændigheder maksimeret til prisen i den skriftlige aftale imellem kunden og frem/ad.

8.3

Kundens brug af ydelser leveret af frem/ad foregår for kundens eget ansvar og risiko, hvorefter frem/ad intet ansvar har for indhold, rigtighed, lovlighed, lydighed m.v. af de informationer kunden modtager eller sender via Internettet.

8.4

Frem/ad påtager sig intet ansvar over for indholdet, det være sig rigtigheden, lovligheden, lødigheden af de informationer, som kunden modtager eller afgiver via servicen. Frem/ad kan således ikke drages til ansvar for tab – hverken direkte eller indirekte – immaterielle krænkelser eller andre forhold opstået som følge af brug af frem/ad’ produkter.

8.5

Frem/ad er overfor kunden ansvarlig for at de af frem/ad leverede ydelser ikke krænker tredjemands rettigheder.

Kunden er dog selv ansvarlig for at kundens data, hjemmesider, registrerede domænenavne, indhold af webhotel, materiale der forefindes på webhotellet hos frem/ad ikke krænker tredjemands rettigheder, herunder ophavsrettigheder, varemærker m.v.

8.6

Frem/ad fraskriver sig ansvaret for enhver skade, herunder ethvert tab, såvel direkte som indirekte som kunden lider i forbindelse med kundens abonnement, herunder brug af eller manglende mulighed for brug af kundens webhotel, mailhotel eller øvrige ydelser, uanset baggrunden herfor, medmindre frem/ad har handlet forsætlig til skade for kunden eller groft uagtsomt.

8.7

Enhver ordre hos frem/ad modtages under forbehold af force majeure, herunder men ikke begrænset til krig, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lockout, svigtende forsyninger, ildebrand, beskadigelse af frem/ad’ udstyr, beskadigelse af leverandørers produktionsapparat eller ved enhver anden begivenhed, som hindrer eller begrænser frem/ad’ muligheder for at levere.

8.8

Frem/ad er ej heller ansvarlig for driftstab, følgeskader, tab af data og reetablering af data, ligesom kunden selv skal sørge for at der tages back-up i fornødent omfang.

Frem/ad’ leverandør af webhotel og mailhotel tager back-up af systemerne i henhold til udbyderens forretningsbetingelser, således at disse måske kan reetableres i tilfælde af systemnedbrud. Dog er frem/ad ikke ansvarlig af kvaliteten af back-up, herunder om reetablering kan ske uden, at dette er særskilt aftalt med kunden. Back-up er derfor kundens eget ansvar, medmindre dette er inkluderet skriftligt i aftalen, eller ved anden særskilt skriftlig aftale.

8.9

Frem/ad har ikke pligt til at skulle opgradere evt. software/CM-system indeholdt i løsningens pris, dette kan aftales parterne imellem hvis dette måtte ønskes, dog mod en merpris for kunden.

8.10

Frem/ad hæfter ikke og/eller er ansvarlige for eventuelle meromkostninger, der måtte komme til ekstern leverandør ifm. vores leverancer. Er der tilkøbt integration til et tredjeparts program/system, forudsætter dette at der kan kobles op via online tilgang, API eller “stored procedures”. Såfremt at dette ikke er muligt, forbeholder frem/ad sig retten til at annullere den specifikke del af ordren, der omhandler “integration” og levere de resterende ydelser i kontrakten såfremt andet er aftalt. Eventuelle omkostninger/meromkostninger forbundet med ERP systemer eller andre systemer, skal direkte afholdes af kunde og ekstern partner.

8.11

Frem/ad er ikke ansvarlige eller supportere leverede 3. parts systemer, herunder, men ikke begrænset til, Mailchimp, Microsoft Office 365, NETS, Epay, Sleeknote, booking software m.fl. Al support og rettelse/fejlfinding vil foretages på konsulentbasis.

8.12

Kunden må ikke ved anvendelse af systemet forsøge at få uautoriseret adgang til systemer eller på anden måde at overtræde gældende lovgivning.

På samme måde gælder det, at kunden ikke må medvirke til spredning af virus, børneporno, fremsendelse af uønskede e-mails såsom spam, kædebreve eller lignende, portscanning af andre computere på Internettet, krænke tredjemands rettigheder ved downloadning, distribution eller lignende, slette eller forfalske transmissionsinformation, herunder IP-adresser og header information, overtræde gentagne gange for uskrevne regler for god skik på Internettet og materiale med ekstreme politiske synspunkter.

9. Erstatning

9.1

Frem/ad er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af eller nogen, som frem/ad har ansvaret for, med nedenfor anførte begrænsninger.

9.2

Frem/ad er ikke erstatningsansvarlig i følgende tilfælde:

Ved driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab ved brug af virksomhedens ydelser, medmindre andet fremgår af overslaget.

Ved driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab forårsaget af tredjepartsleverandører og deres produkter, som frem/ad ingen indflydelse har på.

Ved tab, ulempe eller skade som følge af afbrydelse, forstyrrelser på Internettet, tab af informationer med videre eller mangler ved betjeningen, som skyldes uagtsomme handlinger eller undladelser begået af frem/ad eller frem/ad’ medarbejdere.

9.3

Frem/ad er ikke forpligtet til at betale erstatning under nogen omstændigheder såfremt fejllevering, manglende levering eller afbrydelse m.v. skyldes forhold udenfor frem/ad’ kontrol, herunder men ikke begrænset til lynnedslag, oversvømmelse, kabelbrud, brand, krig, strejke, lockout, herunder strejke og lockout hos frem/ad eller dets underleverandører.

9.4

Frem/ad har i tilfælde af force majeure valget imellem at hæve handlen eller en del af denne eller at levere så snart hindringen for normal levering er bortfaldet.

10. Misligholdelse og frem/ad’ lukkeret

10.1

Såfremt en af parterne væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til denne aftale eller i tilfælde af konkurs, likvidation eller betalingsstandsning, er frem/ad berettiget til med øjeblikkelig virkning at hæve aftalen. Følgende forhold anses blandt andet for væsentlig misligholdelse (listen er ikke udtømmende):

Kundens manglende betaling af forfaldne pengeydelser.

Kundens lovstridige handlinger eller undladelser ved brug af de i aftalen indeholdte produkter og tjenester.

Kundens misbrug af frem/ad’ og/eller tredjemands immaterielle rettigheder, herunder, men ikke begrænset til ophavsret, mønster-, patent-, og varemærkeret.

Kundens tilsidesættelse af øvrige forpligtelser, som påhviler kunden i henhold til nærværende handelsbetingelser.

10.2

I tilfælde af at kunden overtræder bestemmelserne i nærværende betingelser, forbeholder frem/ad sig til, uden kompensation til kunden, at afbryde aftalen imellem frem/ad og kunden.

Frem/ad er berettiget til, at viderefakturere evt. omkostninger, egne såvel som pålagte pga. kundens misbrug.

10.3

Der vil ikke fremkomme ekstra regning på trafik; men frem/ad forbeholder sig retten til enhver tid, at opsige kunder ved misbrug eller en usandsynlig stor trafikmængde.

11. Fortrydelsesret

Fortrydelsesretten frafalder ved skriftlig accept af aftale og/eller ved bestilling af specialtilrettet ydelse, herunder, men ikke begrænset til, webdesign, grafisk design og trykte materialer, kunden forinden har godkendt.

Der gives ikke fortrydelsesret på køb af ret til anvendelse af domænenavne.

Ved fortrydelsesret i forbindelses med serviceydelser henvises til betingelsernes punkt 5.

12. Underleverandør

Frem/ad’ levering af de i overslaget indeholdte ydelser kan indbefatte brug af underleverandører. Frem/ad træffer selv afgørelse herom, herunder hvilke underleverandører, der anvendes.

Frem/ad afregner selv med eventuelle underleverandører.

13. Copyright & Credit

13.1

Ved produktion af hjemmesider fralægger frem/ad sig ethvert ansvar for eventuel overtrædelse af ophavsret for materiale modtaget fra kunden, herunder tekst, billeder, logo med videre.

13.2

Tekst, grafik og billeder fremstillet af frem/ad ejes af frem/ad, indtil det fulde beløb for løsningen er betalt.

13.3

Frem/ad forbeholder sig retten til at benytte det producerede som reference i forbindelse med markedsføring, samt at påføre produktionen et produktionssted. På websites vil dette være i form af frem/ad’ navn og link til frem/ad’ hjemmeside og på tryksager frem/ad’ kontaktoplysninger.

13.4

Kunden kan kun med samtykke fra frem/ad overdrage aftalen til en ny kunde, i hvilken forbindelse frem/ad er berettiget til at forlange hidtil ubetalt gæld betalt, ligesom frem/ad i øvrigt er berettiget til at stille krav til den nye kunde.

Overdragelse af aftalen fra frem/ad til et andet selskab eller virksomhed kan ske uden kundens samtykke.

13.5

I tilfælde af at der foretages retsskridt overfor kunden eller frem/ad er frem/ad berettiget til enten at ændre sine ydelser, således at der ikke foreligger en krænkelse eller at ophæve

denne aftale helt eller delvist uden ansvar for frem/ad. Kunden kan i disse situationer ikke kræve erstatning.

14. Tavshedspligt

14.1

Frem/ad’ personale og underleverandører skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende kundens forhold, som de eventuelt får kendskab til i forbindelse med de i overslagets nævnte opgaver.

For kundens personale, konsulenter og andre, der bistår kunden, pålægges tilsvarende forpligtelse med hensyn til forhold om frem/ad og dennes andre kunder.

14.2

Frem/ad må ikke uden kundens forudgående samtykke udsende offentlig meddelelse om en indgået aftale eller offentliggøre noget om en sådan aftales indhold. Frem/ad er dog berettiget til at nævne kunden som reference, medmindre andet er skriftligt meddelt. Dette vil ikke ske automatisk på frem/ad’ hjemmeside, men vil blive oplyst særskilt til en eventuel kunde.

15. Tvister

Aftaler om levering af tjenesteydelser er underlagt dansk ret.

I tilfælde af en tvist indbringes for domstolene og har parterne aftale at dette sker under anvendelse af dansk ret og at værneting er aftalt til Retten i Kolding.

16. Ændringer i handelsbetingelser

Frem/ad forbeholder sig ret til en hver tid, at ændre indholdet af standardhandelsbetingelserne med 30 dages forudgående varsel.

Ændringer i ovenstående handelsbetingelser vil blive offentliggjort på frem/ad’ hjemmeside.

I forbindelse med en væsentlig ændring af forretningsbetingelserne, er kunden dog berettiget til at opsige abonnementet med 3 måneders varsel mod eventuel refusion af opkrævning, hvis dette overstiger 200 kr.

Ændringer i begunstigende karakter for kunden kan gennemføres uden forudgående varsel.

17. IKRAFTTRÆDELSE

Nærværende forretningsbetingelser er gældende pr. 1. oktober 2019.

Godt design formidler følelser

Du skriver, vi ringer?

Skriv dit nr. og hvilken tid det passer dig at snakke. Vi ser frem til at høre fra dig.